ZAPYTANIE OFERTOWE 2ISVP/2020
Pracownik Badawczy B+R Data Scientist

 

W związku z realizacją projektu pt. „Indoor Sport Video Production AI (ISVP.AI) – Zautomatyzowany system do produkcji nagrań meczów sportów halowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, niniejszym prosimy o złożenie oferty w cenie netto / brutto za wykonanie zamówienia.

Opis przedmiotu Zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli B+R Data Scientist na podstawie umowy zlecenie w ramach realizacji projektu „Indoor Sport Video Production AI (ISVP.AI) – Zautomatyzowany system do produkcji nagrań meczów sportów halowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”
Przedmiot zamówienia polegał będzie na świadczeniu usług na stanowisku B+R Data Scientist w ramach projektu.
Do zadań B+R Data Scientist w trakcie badań przemysłowych będzie należeć:
– wykorzystywanie technik statystycznych, uczenia maszynowego oraz eksploracji danych w zakresie prac nad technologią ISVP.AI;
– prace nad przygotowaniem modeli statystycznych, procesów trenowania i walidacji tych modeli oraz ich implementacji;
– współpraca z zespołem B+R żeby technologia ISVP.AI oferowała możliwie jak najdokładniejsze rezultaty w jak najkrótszym czasie.

Kod CPV

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Termin realizacji zamówienia

Etap 1

Początek realizacji 2020-10-05
Koniec realizacji 2022-03-31

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia podpisania umowy zlecenie do dnia 30.09.2022r. następująco:
– w ramach badań przemysłowych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2022;
– w ramach badań rozwojowych w okresie od dnia 01.04.2022 do dnia 30.09.2022.
Przewidziane jest rozliczenie miesięczne – 80h w miesiącu.

Etap 2

Początek realizacji 2022-04-01
Koniec realizacji 2022-09-30

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia podpisania umowy zlecenie do dnia 30.09.2022r. następująco:
– w ramach badań przemysłowych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2022;
– w ramach badań rozwojowych w okresie od dnia 01.04.2022 do dnia 30.09.2022.
Przewidziane jest rozliczenie miesięczne – 80h w miesiącu.

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie:
– Wykształcenie wyższe w dziedzinie Informatyki, Matematyki, Socjologii, Nauk Ekonomicznych lub pokrewnych
– minimum 1 rok doświadczenia zawodowego jako Data Scientist lub pokrewne
– doświadczenie zawodowe w eksploracji danych (Data Mining), statystyce, uczeniu maszynowym, algorytmice lub pokrewnych
– doświadczenie w wykorzystaniu bibliotek uczenia maszynowego takich jak TensorFlow/ Keras/ PyTorch
– znajomość zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji oraz analizy obrazów
– znajomość języka angielskiego na minimum poziomie B2

Powyższe zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia oraz załączonego do oferty CV oferenta.

Potencjał techniczny

Potencjał techniczny – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do zrealizowania zamówienia w określonym w ofercie czasie i jakości.

Dodatkowe warunki udziału

Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć powyższe w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Do oferty należy dołączyć, pod rygorem wykluczenia z postępowania, w formie oryginału:
Formularz Ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1,
Curriculum vitae Oferenta potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zapytaniu;
Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski, winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

Kryteria oceny ofert

KRYTERIUM NR 1 – KRYTERIUM CENOWE – 100% (maksymalnie 100,00 pkt.)
Punktacja za łączną cenę netto przedmiotu zamówienia – P1
Punktacja będzie obliczana na podstawie wzoru:
P1 = (CNx70)/CR
P1 – otrzymane punkty w ramach kryterium łączna cena netto
CN – łączna cena netto oferty najtańszej
CR – łączna cena netto oferty rozpatrywanej

Informacja o wynikach:

NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu