ZAPYTANIE OFERTOWE 4ISVP/2020
Najem infrastruktury badawczej niezbędnej do dalszych prac – komplet urządzeń typu laptop

 

W związku z realizacją projektu pt. „Indoor Sport Video Production AI (ISVP.AI) – Zautomatyzowany system do produkcji nagrań meczów sportów halowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, niniejszym prosimy o złożenie oferty w cenie netto / brutto za wykonanie zamówienia.

Opis przedmiotu Zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest leasing infrastruktury badawczej (najem infrastruktury badawczej niezbędnej do dalszych prac – komplet urządzeń typu laptop) w postaci 4 laptopów w ramach projektu „Indoor Sport Video Production AI (ISVP.AI) – Zautomatyzowany system do produkcji nagrań meczów sportów halowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”
Przedmiot zamówienia powinien spełniać minimum parametry:
– komputery są niezbędne do prac B+R.
– komputery będą posiadać karty graficzne firmy NVIDIA (bądź równoważne), które posiadają minimum 6GB pamięci oraz 1536 rdzeni CUDA tj. min. NVIDIA GTX 1660 Ti.
– komputery będą posiadały minimum 16GB pamięci RAM, dysk SSD z pojemnością minimum 256GB oraz dysk HDD z pojemnością minimum 500GB.
Wartość przedmiotu zamówienia (w postaci 4 laptopów) powinien zostać oszacowany w oparciu o 24 miesięczne płatności.
Składana oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z niniejszym zamówieniem. Dostawa będzie realizowana w terminach oraz sposobie ustalonym wcześniej z Zamawiającym do siedziby Zamawiającego: Łódź 90-521, ul. Wólczańska 125 lok. 4.
Oferowany sprzęt musi być nowy i wolny od wad.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
Maksymalny całkowity czas dostarczenia przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Kod CPV

30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213000-5 Komputery osobiste
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Termin realizacji zamówienia

Maksymalny całkowity czas dostarczenia przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
Wartość zamówienia zostanie oszacowana w oparciu o 24 miesięczne płatności, płatność zostanie dokonana w ramach:
Etap I – E1ISVP:
W ramach Etapu I zostanie dokonane 6 miesięcznych płatności za przedmiot zamówienia.
2020-10-01 do 2021-03-31
Etap II – E2ISVP:
W ramach Etapu II zostanie dokonane 7 miesięcznych płatności za przedmiot zamówienia.
2021-04-01 do 2021-10-31
Etap III – E3ISVP:
W ramach Etapu III zostanie dokonane 7 miesięcznych płatności za przedmiot zamówienia.
2020-11-01 do 2022-05-31
Etap IV – E4ISVP:
W ramach Etapu IV zostanie dokonane 4 miesięcznych płatności za przedmiot zamówienia.
2022-06-01 do 2022-09-30

Opis sposobu przygotowania oferty, termin i miejsce składania oferty

1. Oferta powinna być doręczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego – Neutrica Sp. Z o.o., ul. Wólczańska 125 lok. 4, 90-521 Łódź, w kopercie zamkniętej, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert, zawierającej oznaczenie: “Oferta – 4ISVP/2020.”.
2. Oferty należy składać w siedzibie firmy. Godziny pracy firmy: 10:00 – 16:00 w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Termin składania ofert: do dn. 05.10.2020r., do godz. 11:00.

Kryteria oceny ofert

KRYTERIUM NR 1 – KRYTERIUM CENOWE – 70% (maksymalnie 70,00 pkt.)
Punktacja za łączną cenę netto przedmiotu zamówienia – P1
Punktacja będzie obliczana na podstawie wzoru:
P1 = (CNx70)/CR
P1 – otrzymane punkty w ramach kryterium łączna cena netto
CN – łączna cena netto oferty najtańszej
CR – łączna cena netto oferty rozpatrywanej

KRYTERIUM NR 2 – KRYTERIUM DODATKOWE PUNKTOWE NIECENOWE – (0,00 – 30,00 pkt.)
Punktacja za Czas reakcji na usunięcie zgłoszonych wad lub usterek w ramach bezpłatnej opieki serwisowej gwarancyjnej–P2
– do 48h włącznie od zgłoszenia–30 pkt.
– powyżej 48h do 72h włącznie od zgłoszenia–20 pkt.
– powyżej 72h do 96h włącznie od zgłoszenia–10 pkt.
– powyżej 96h od zgłoszenia-0 pkt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu