Internacjonalizacja spółki Neutrica

Internacjonalizacja spółki Neutrica poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego

RPLD.02.02.01-10-0071/18

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Wartość projektu: 261 340,00 PLN
Wartość dofinansowania: 191 250,00 PLN

Zapytania ofertowe:
Zapytanie ofertowe z dn. 29.09.2018

Opis projektu:

Projekt jest bezpośrednią kontynuacją podjętych przez firmę w roku 2018 działań zmierzających do zwiększenia sprzedaży zagranicznej.
Głównym celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego uwzględniającego ekspansję spółki na rynki zagraniczne w oparciu o opracowaną Strategię rozwoju eksportu w zakresie Internacjonalizacji przedsiębiorstwa. W ramach projektu zostaną wdrożone działania z zakresu:
• Udział przedstawicieli przedsiębiorstwa w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym
• Wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynkach docelowych
• Udział przedstawicieli przedsiębiorstwach w misjach biznesowych
• Przygotowanie projektu i produktu

Menu