EU Projects

CURRENT PROJECTS

Internacjonalizacja spółki Neutrica poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego

RPLD.02.02.01-10-0071/18

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Wartość projektu: 261 340,00 PLN
Wartość dofinansowania: 191 250,00 PLN

Zapytania ofertowe:
Zapytanie ofertowe z dn. 29.09.2018

Omni Data Guide - Dywersyfikacja działalności Wnioskodawcy poprzez przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzornictwa.

POIR.02.03.05-10-0008/18

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.5: Design dla przedsiębiorców

Wartość projektu: 474 042,00 PLN
Wartość dofinansowania: 323 340,00 PLN

Zapytania ofertowe:
Zapytanie ofertowe z dn. 13.08.2019

Menu